Connally Game-Varsity-Nov. 6, 2009 - phillipmarshall